Om Cookies

Vi använder cookies för bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats

Hem » Om Cookies

Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person.

X-Border AB kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

X-Border AB använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. X-Border AB använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket.

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta X-Border AB:s webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Kontakta oss för mer information:

X-Border AB
Södra Kyrkogatan 6
652 24 Karlstad

info@x-border.se


Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft, GDPR (General Data Protection Regulation) som är ett gemensamt regelverk för hela EU, och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Du behöver inte agera på denna information men om du har frågor och funderingar så är du välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: http://www.x-border.se/kontakt.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som X-Border behandlar om dig så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om ditt namn, din företagsadress och ditt telefonnummer.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

X-Border behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullfölja de uppdrag vi fått inom ramen för vår gemensamma affärsuppgörelse, dvs. att kunna leverera varor och tjänster samt för att i gengäld kunna ställa ut fakturor till rätt mottagare. Dina uppgifter behandlas endast i vårt affärssystem och är inte tillgängligt för 3:e part utan endast för berörda personer inom X-Borders organisation.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Vi inhämtar alltid personuppgifter i samtycke med er som affärspart vid uppgörelsen i sig.

Vilka kan få tillgång till mina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vår del av affärsuppgörelsen oss i mellan behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för affärsuppgörelsen i sig eller för att uppfylla lagkrav.
Dina personuppgifter sparas så länge vi har en gemensam affärsuppgörelse och så länge de av den anledningen behövs för att uppfylla denna densamma.

Dina rättigheter

I enighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter så kan du göra detta genom att kontakta X-Border via telefon eller e-post.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om ett sådant utdrag skall göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering till dig. Observer att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”

X-Border AB
Södra Kyrkogatan 6
652 24 Karlstad

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att anlita oss eller få svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss!